quinta-feira, 9 de junho de 2011

No sat sanga de ontem... Mais mantras!

Kailash


Kailash ki Shaktí Shiva Shankara ki jay jay. (2x)
Yamuna ki jay jay Gañga ki jay jay. (2x)


Hê Kalyaní


Hê Kalyaní, hê Bhaváni,
Hê Mahêshwarí namô namah.
Shaktí Durganí namô namah,
Shaktí Bhaváni namô namah.

Nenhum comentário:

Postar um comentário